Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Menu
Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Fioletowo Ciepłucha

 

§1

Postanowienia ogólne

 

1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

2. Właścicielem Sklepu jest:

Gospodarstwo Szkółkarskie Ciepłucha - Krzysztof Kowalski.

z siedzibą w Konstantynów Łódzki 95-050, ul. Lutomierska 50

NIP: 7272569858, tel +48 505 053 217,

adres email: centrum@cieplucha.com.pl.

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

§2

Zamówienia

 

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

b) e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

c) telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta - odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie kupuję i płacę i otrzymaniem potwierdzenia tego faktu wygenerowanym i otrzymanym przez obie strony e-mailem .

§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

a) za pobraniem – wówczas zapłata następuje gotówką przy odbiorze towaru,

b) przelewem – wówczas Sklep rezerwuje towar w magazynie i wysyła go na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym w tym celu na stronie internetowej Sklepu bądź w e-mailu do Klienta,

c) w inny sposób, jeżeli jest on określony na stronie internetowej Sklepu.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

§4

Wysyłka towaru

 1. Sklep wydaje towar Klientowi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy.

 1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych- firmy kurierskiej lub udostępnia do odbioru przez Klienta w siedzibie firmy.

 1. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

 

§5

Rękojmia i gwarancja sprzedawcy

 1. Rośliny są starannie zabezpieczone i przygotowane do transportu, jednak jeśli opakowania są uszkodzone lub zniszczone można odmówić przyjęcia przesyłki lub w obecności kuriera odpakować rośliny, sprawdzić ich stan i ewentualnie sporządzić raport na tę okoliczność.

 1. Sklep nie odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru w sytuacji, gdy nie miał wpływu na wybór przewoźnika (gdy Klient decyduje i wybiera przewoźnika innego niż wskazany przez Sklep jako jedna z opcji).

 1. Klient ma możliwość skorzystania z przysługujących mu uprawnień wynikających z rękojmi lub gwarancji.

 1. W ramach rękojmi za wady Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

a)   nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na jej cel lub przeznaczenie;

b)   nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

c) nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d)   została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.

 1. Ewentualne wady sprzedanego towaru oraz żądania wynikające z rękojmi należy zgłaszać niezwłocznie. 

 1. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie lub e-mailem, załączając dowód zakupu (podpisany list przewozowy potwierdzający odbiór zakupionego towaru), opis i zdjęcia uszkodzonych lub niezgodnych z opisem towarów do:
  Gospodarstwo Szkółkarskie Ciepłucha
  95- 050 Konstantynów Łódzki ul Górna 50
  tel 48 42 211 18 00 fax 48 42 211 21 23
  e-mail:
  detal@cieplucha.com.pl

 1. Poprawna reklamacja powinna zawierać minimum:

a) imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta

b) datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji

c) wskazanie przedmiotu reklamacji i określenie żądania Klienta (zgodnie z podanymi w punkcie 8)

d) opisanie okoliczności uzasadniających reklamację

 1. Sklep ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji. Odpowiedź czy reklamacja została uznana czy odrzucona wysyłana jest do Klienta na podany przez niego adres e-mail lub poczty tradycyjnej.

 1. Uznana reklamacja może być zrealizowana poprzez jeden ze sposobów:
  a) wymianę towaru na nowy
  b) obniżenie ceny
  c) zwrot pieniędzy (odstąpienie od umowy)

  uzgodniony indywidualnie dla każdego przypadku przez obie strony, z zachowaniem reguł
  wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności:

- jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sklep albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady;

- jeżeli Klientem jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep;

-  Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna;

- w przypadku żądania wymiany rzeczy na wolną od wad albo żądania usunięcia wady Sklep

wymienia rzecz wadliwą na wolną od wad lub usuwa wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta;

- Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

 1. Koszty uznanych reklamacji pokrywa Sklep.

 1. Niezależnie od rękojmi Sklep udziela gwarancji jakości, tj. odpowiada za żywotność i zdrowotność roślin,są wolne od patogenów, w pełni sił witalnych.

 1. Sklep udziela gwarancji na okres 6. miesięcy od dnia wydania towaru . Ewentualne wady sprzedanego towaru objęte gwarancją oraz żądania z tym związane należy zgłaszać niezwłocznie.

 1. Klient ma prawo w ramach gwarancji żądać:

a) wymiany towaru na nowy
b) obniżenia ceny
c) zwrotu zapłaconej ceny.

 1. Gwarancja nie obowiązuje w przypadku niewłaściwego postępowania z roślinami. Za niewłaściwe postępowanie przyjmuje się w szczególności , nieodpowiedni dobór podłoża, niewłaściwe podlewanie roślin, źle dobrane siedlisko rośliny sprzeczne z wymaganiami uprawowymi dla danej rośliny.

 1. Koszty zwrotu towaru ponoszone przez Klienta korzystającego z uprawnień wynikających z gwarancji (dostarczenia rzeczy do Sklepu i ewentualnej ponownej wysyłki do Klienta) ponosi Sklep.

 1. W braku odmiennego uregulowania do udzielonej gwarancji stosuje się odpowiednio procedurę reklamacyjną wynikającą z rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 1. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 1. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

 1. Możliwe różnice miedzy wysłaną rośliną a prezentowaną na zdjęciu może wynikać z naturalnej fazy wzrostu wysyłanego materiału związanego z porą roku, w której składane jest i realizowane zamówienie.

 

W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: detal@cieplucha.com.pl lub telefonicznie: +48.505 053 217. Udzielimy wskazówek, jak szybko i prawidłowo przeprowadzić reklamację.

§6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni od otrzymania towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia (w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą) w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas :
Gospodarstwo Szkółkarskie Ciepłucha
95- 050 Konstantynów Łódzki ul Górna 50
tel 48 42 211 18 00 fax 48 42 211 21 23
e-mail: detal@cieplucha.com.pl

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) w nieprzekraczalnym obowiązującym terminie 14 dni.

3. Skutki odstąpienia od umowy:
a) w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy;

b) zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;


c) zwracane rzeczy proszę odesłać lub przekazać na adres:
Gospodarstwo Szkółkarskie Ciepłucha
95-050 Konstantynów Łódzki ul Górna 50
niezwłocznie, w jak najkrótszym czasie. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu14 dni od dnia, w którym zostało złożone oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

d) w przypadku odstąpienia od Umowy Sklep nie ponosi kosztu zwrotu (opakowania, zabezpieczenia, nadania) towaru.

e)odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§7

Ochrona prywatności

 

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Gospodarstwo Szkółkarskie Ciepłucha – Krzysztof Kowalski z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim, adres:
  95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Górna 50, NIP: 7272569858, adres poczty elektronicznej: detal@cieplucha.com.pl, numer telefonu: +48 505 053 217 (dalej zwany administratorem)
 2. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą w celu realizacji umów zawartych pomiędzy Klientem a administratorem. Realizacja umowy rozumiana jest także jako korzystanie przez każdą ze stron z roszczeń przysługujących jej w ramach tej umowy. Nadto, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt c) dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu wypełnienia wszelkich obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w szczególności tych wnikających z art. 74 ustawy o rachunkowości.
 3. Odbiorcą danych osobowych Klienta będą osoby i podmioty współpracujące
  z Usługodawcą, które są niezbędne dla wykonania umów zawartych pomiędzy Klientem
  a administratorem oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących
  na administratorze.
 4. Dane Klienta będą przetwarzane przez okres wymagany dla dochodzenia roszczeń przez strony, oraz przez okres wymagany przepisami prawa, w szczególności ustawy
  o rachunkowości. A jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, będą one przetwarzane aż do czasu jej cofnięcia.
 5. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta, narusza przepisy RODO.
 7. Podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania umów zawartych pomiędzy Klientem a administratorem. Klient jest zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność zawarcia
  i wykonania takich umów.
 8. Dane Klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w rozumieniu RODO, lecz sklep wykorzystuje pliki Cookiem. Stosowane są one w celach zapewnienia maksymalnej wygody wszystkich użytkowników (w tym Kupujących) przy korzystaniu
  ze Sklepu (zapamiętywanie preferencji i ustawień na stronie, zbieranie anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych). Korzystanie ze Sklepu bez zmiany ustawień w przeglądarce dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane
  w urządzeniu końcowym każdego użytkownika. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody
  na stosowanie plików cookies powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki.
 9. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 10. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

 

 

§8

Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 4. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Klientom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Klienta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl